Gå til hovedindhold

Om færdselssikkerhedskommissionen

Det er Færdselssikkerhedskommissionens opgave at komme med forslag til færdselssikkerhedsmæssige initiativer, der kan nedbringe antallet af trafikulykker.

14. feb. 2023

Indhold

  Kommissorium

  Færdselssikkerhedskommissionen af 1986 har følgende kommissorium:

  ”Det er Færdselssikkerhedskommissionens opgave at komme med forslag til færdselssikkerhedsmæssige initiativer, der kan nedbringe antallet af trafikulykker. Kommissionen skal endvidere afgive vurdering af forslag inden for færdselslovgivningen og administrationen heraf. Transportministeren kan anmode om, at et bestemt emne tages op i kommissionen.

  Det forudsættes, at Færdselssikkerhedskommissionen afholder møder og konferencer med organisationer og andre, der har interesse i færdselssikkerhedsspørgsmål.”

   

  Færdselssikkerhedskommissionens sammensætning

  Formand og næstformand

  Formand og næstformand for Færdselssikkerhedskommissionen udnævnes af transportministeren.

  Formand og næstformand skal som udgangspunkt findes blandt repræsentanterne for de politiske partier.

  Funktionsperiode for formand og næstformand

  Formandsskabet bortfalder ved udskrivelsen af nyvalg til Folketinget.

  Øvrige repræsentanter

  Hvert parti, som er repræsenteret i Folketinget, inviteres til at sende en repræsentant til at deltage i Færdselssikkerhedskommissionens møder.

  For så vidt angår de interessentgrupper, som har mere end en organisation til at repræsentere sig, skal der gives meddelelse til Færdselssikkerhedskommissionen om hvilken af organisationerne, som skal være repræsenteret i kommissionen.

   

  Færdselssikkerhedskommissionens møder

  Formanden fastsætter datoerne for afholdelse af møder i Færdselssikkerhedskommissionen. Der afholdes som udgangspunkt to årlige møder.

  Kommissionen fastsætter selv sin forretningsorden.

  Der ydes ikke vederlag for deltagelse i kommissionens arbejde. Eventuelle rejseomkostninger mv. kan refunderes af Transportministeriet efter reglerne om tjenesterejser.

  Motorcykel i fart ved søerne i København

  Historik

  Her kan du læse om baggrunden for nedsættelse af kommissionen samt se en oversigt over formænd og næstformænd.

  Den 18. maj 1966 nedsatte justitsministeren en Færdselssikkerhedskommission, der havde til opgave dels at klarlægge trafiksikkerhedens problemer, dels at fremkomme med forslag til en beslutsom og systematisk indsats mod det voksende antal trafikulykker. Efter at Færdselssikkerhedskommissionen af 1966 i perioden fra december 1983 til august 1985 havde ligget stille, blev der den 3. december 1985 fremsat et forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en ny og udvidet Færdselssikkerhedskommission. Beslutningsforslaget blev henvist til videre behandling i Folketingets Retsudvalg.

  Den 3. juni 1986 besluttede justitsministeren at nedsætte Færdselssikkerhedskommissionen, som vi kender den i dag, bestående af repræsentanter fra politiske partier, myndigheder og organisationer såvel som af faste sagkyndige.

  Formænd

  Niels Flemming Hansen (K) 2023
  Andreas Steenberg (R) 2019 - 2023
  Kim Christiansen (DF) 2016 - 2019
  Karsten Nonbo (V) 2002 - 2016
  Dorte Bennedsen (S) 2000 - 2001
  Helge Adam Møller (K) 1990 - 2000
  Ivar Hansen (V) 1986 - 1990

  Næstformænd

  Thomas Jensen (S) 2023
  Kristian Pihl Lorentzen (V) 2019 - 2023
  Lennart Damsbo Andersen (S) 2016 - 2019
  Jan Johansen (S) 2012 - 2016
  Poul Andersen (S) 2008 - 2011
  Frode Sørensen (S) 2006 - 2007
  Morten Bødskov (S) 2004 - 2006
  Jacob Buksti (S) 2002 - 2004
  Erik Jakobsen (V) 2002 - 2004
  Dorte Bennedsen (S) 1994 - 2000
  Jimmy Stahr (S) 1986 - 1994

  Følgende myndigheder og organisationer inviteres til at sende en repræsentant til at deltage i Færdselssikkerhedskommissionens møder: